Regulamin konkursu Miss Colibra

Regulamin konkursu Miss Colibra

Regulamin konkursu Miss Colibra i Miss Colibra Nastolatek

1 Definicje

Następujące terminy i pojęcia użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

 1. Konkurs – konkurs organizowany przez Organizatora na podstawie Regulaminu mający na celu wybór Miss Colibra oraz Miss Colibra Nastolatek, które otrzymają Nagrodę;
 2. Nagroda – nagroda za wygranie Konkursu, w postaci vouchera na zakup biżuterii w sklepie online shop.colibra.pl oraz autorski komplet biżuterii wycinany laserowo.
 3. Organizator - Colibra Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie 05-800 przy ul. Świerkowa 14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numerem KRS 0000683259, NIP 5272811442, REGON 367585714 („Administrator”).;
 4. Fundator – Colibra Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie 05-800 przy ul. Świerkowa 14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numerem KRS 0000683259, NIP 5272811442, REGON 367585714 („Administrator”).;
 5. Regulamin – niniejszy dokument, kompleksowo regulujący zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie. Regulamin nie stanowi oferty umownej ani wzorca umowy;
 6. Uczestnik konkursu – osoba fizyczna (ukończony 18 rok życia), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoba niepełnoletnia, które ukończyły 14 lat biorąca udział w konkursie za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
 7. Cel konkursu – promowanie konkursu piękności organizowanego przez Miss Ziemi Łomżyńskiej oraz promocja produktów marki Colibra.
 8. RODO  ustawa regulująca dane osobowe Uczestników Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2 Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu oraz warunki uczestnictwa w Konkursie skierowanym do Uczestniczek. 
 2. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629 ze zm.).
 3. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://shop.colibra.pl/ .

3 Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie.

 1. Udział w Konkursie może wziąć jedynie Uczestnik.
 2. Przystępując do Konkursu Uczestniczka potwierdza, że:
  1. akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,
  2. akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych (imię, nazwisko, ID profilu na Facebooku) w celu realizacji Konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych.
 3. Konkurs odbywa się na portalu społecznościowym  Facebook w postaci umieszczenia postu na osi czasu marki Colibra Dream w dn. 26 maja 2021 roku; 
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy posiadać aktywny profil na Facebooku, zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w serwisie Facebook (zwany dalej: Profilem), założony i prowadzony zgodnie z Regulaminem opublikowanym przez Facebook oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi Facebooka, a następnie wejść na profil Colibra Dream.
  1. zapoznać się z zasadami głosowania w Konkursie opublikowanymi na fanpage Colibra Dream oraz z treścią niniejszego Regulaminu, do którego dostęp jest możliwy poprzez kliknięcie linku wskazanego w poście informującym o Głosowaniu.
  2. oddać co najmniej jeden głos, poprzez użycie przycisku „Lubię to” lub „Super” pod postem z wybraną kandydatkę z zaprezentowanych w postach przy użyciu wyłącznie jednego konta osobistego w serwisie Facebook.com
 5. Zdjęcia Kandydatek ubiegających się o tytuł Miss Colibra i Miss Colibra Nastolatek zostaną opublikowane na Facebooku na osi marki w postach.

4 Zasady i przebieg Konkursu.

 1. Głosowanie konkursowe zostanie przeprowadzone na portalu społecznościowym Facebook w postaci postu na osi czasu marki Colibra Dream w dn. 26 maja 2021 roku.
 2. W 2 postach na osi czasu marki Colibra Dream zostanie opublikowanych łącznie 19 zdjęć kandydatek do tytułu Miss Colibra oraz 19 zdjęć uczestniczek ubiegających się o tytuł Miss Colibra Nastolatek.
 3. Użytkownicy Facebooka w terminie określonym niniejszym Regulaminem mogą oddawać głosy poprzez użycie przycisku „Lubię to” lub „Super” zdjęcia wybranej kandydatki ubiegające się o tytuł Miss Colibra i Miss Colibra Nastolatek.
 4. Użytkownicy mogą głosować na wybrane kandydatki ubiegające się o tytuł Miss Colibra i Miss Colibra Nastolatek od momentu opublikowania zdjęć w galerii w dniu 26 maja 2021 do dnia 9 czerwca 2021 do godziny 12:00.
 5. Każdy Użytkownik może oddać dowolną ilość głosów.
 6. 9 czerwca o godz. 13:30 w Serwisie Facebook na osi czasu Colibra Dream zostaną ogłoszone wyniki zwyciężczyni konkursu Miss Colibra i Miss Colibra Nastolatek. O przyznaniu nagrody zadecyduje ilość polubień („Lubię to” i „Super”) zdjęcia wybranej uczestniczki Konkursu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odjęcia głosów zebranych pod zdjęciami uczestniczek Konkursu, wobec których zachodzi podejrzenie, że zostały oddane sprzecznie z prawem, zasadami, politykami lub wytycznymi Facebook oraz niniejszego Regulaminu, szczególnie dotyczy to głosów oddanych przy użyciu kont fikcyjnych w Serwisie.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników oraz użytkowników do korzystania z Profilu w Serwisie Facebook.

5 Nagrody.

 1. Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca, czyli zdobycie największej ilości głosów w Konkursie zostanie przyznana zdobywcom tytułu Miss Colibra oraz Miss Colibra Nastolatek
 2. Nagroda w postaci vouchera na zakup biżuterii w sklepie online shop.colibra.pl oraz autorski komplet biżuterii wycinany laserowo.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród oraz wyróżnień w Konkursie.
 4. Nagrody przyznane Uczestniczkom konkursu przez Zleceniodawcę nie podlegają wymianie na gotówkę.

5 Reklamacje.

 1. Wszelkie uwagi oraz zastrzeżenia dotyczące organizacji i przebiegu Konkursu powinny być zgłaszane na adres mailowy marketing@colibra.pl w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu, to jest do dnia 16 czerwca 2021 roku wraz z dopiskiem Miss Colibra oraz Miss Colibra Nastolatek.
 2. Organizator Głosowania nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych oraz za jakiekolwiek problemy wynikające z działania serwisu Facebook, które mogłyby mieć wpływ na przebieg Głosowania.
 3. Wszelkie roszczenia wynikającego z wadliwego działania dostawców usług oraz serwisu Facebook powinny być zgłaszane do właściciela platformy Facebook.com.
 4. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie i na wskazany powyżej adres mailowy.
 5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane Reklamującego, a także wskazanie podstaw i przyczyn reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 6. Reklamacje rozpatruje Zleceniodawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Reklamującego zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 7. O wyniku reklamacji Reklamujący zostanie powiadomiony drogą mailową w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia.

6 Dane osobowe.

 1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”)
 2. Administratorem danych osobowych Uczestnika zebranych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu jest Organizator.
 3. Kontakt z Organizatorem w sprawach dotyczących danych osobowych jest możliwy pisemnie – na adres Colibra Dystrybucja Sp. z o.o. Pruszków 05-800 przy ul. Świerkowa 14.
 4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu:
  1. organizacji i przeprowadzenia przez Organizatora Konkursu − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Uczestnika zgody;
  2. reklamacyjnych − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora, którym jest konieczność rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych w związku z Konkursem;
  3. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Konkursem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.
 5. Wobec Uczestnika nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.
 6. Dane osobowe Uczestnika mogą być również ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Organizatora, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze. 
 7. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 8. Organizator nie zamierza przekazywać danych osobowych Uczestników do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej. 
 9. Uczestnikowi Przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 10. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 11. Nadto Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Uczestnik sądzi, że przetwarzanie danych narusza RODO.

7  Postanowienia końcowe.

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Konkursu Uczestnika w wypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, jak również przepisów prawa. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa może wiązać się z cofnięciem przysługujących Uczestnikom wszelkich uprawnień z tytułu udziału w Konkursie. 
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich uniemożliwiające wzięcie Uczestnikowi udziału w Konkursie.
 3. Organizator oświadcza, że głosowanie w Konkursie nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.).
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook. Właściciel tego serwisu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za przebieg Konkursu.
 5. Regulamin podlega prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl